Co to jest Grant Rektora

Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego to nowa inicjatywa uczelni skierowana do studentów:

  • rozpoczynający w roku akademickim 2018/2019 studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej lub uzyskali w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym 100% punktów możliwych do zdobycia,
  • prowadzących indywidualne prace badawcze lub artystyczne o wysokim poziomie merytorycznym.

Grant będzie realizowany przy wsparciu wybranego przez studenta opiekuna (nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora), odpowiadającego za nadzór merytoryczny. Projekt badawczy lub edukacyjny może obejmować:

  • przygotowanie publikacji,
  • wyjazdy konferencyjne,
  • kwerendy biblioteczne,
  • udział w warsztatach, szkoleniach i kursach,
  • udział w zagranicznych akademickich szkołach letnich,
  • oraz inne niewymienione wcześniej działania, pod warunkiem uzyskania merytorycznej akceptacji opiekuna oraz formalnej przez Centrum Obsługi Studentów.